MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers

Do you need some help in preparing for your upcoming Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, पण्डिता रमाबाई Class 7 MCQs Questions with Answers PDF. You can download NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download and learn how smart students prepare well ahead.

पण्डिता रमाबाई Class 7 MCQs Questions with Answers

The Class 7 Sanskrit Chapter 5 MCQ with Answers is a great way for students to learn the fundamentals and prepare effectively. The content of the MCQ of पण्डिता रमाबाई Class 7 with Answers is based on recent exam patterns, so you can be confident in your preparation!

Question 1.
‘पण्डिता’ ‘सरस्वती’ इति उपाधिभ्यां का विभूषिता?
(a) रमाबाई
(b) विद्याबाई
(c) योधाबाई
(d) लक्ष्मीबाई।

Answer

Answer: (a) रमाबाई


Question 2.
रमा कुतः संस्कृतशिक्षा प्राप्तवती?
(a) शिक्षकात्
(b) अध्यापकात्
(c) पितुः
(d) मातुः।

Answer

Answer: (d) मातुः।


Question 3.
रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्?
(a) विपिनेन
(b) दासेन
(c) बिहारेण
(d) विपिनबिहारीदासेन।

Answer

Answer: (d) विपिनबिहारीदासेन।


Question 4.
कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती?
(a) युवकानाम्
(b) बालकानाम्
(c) नारीणाम्
(d) प्रौढानाम्।

Answer

Answer: (c) नारीणाम्


Question 5.
रमाबाई उच्चशिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्?
(a) भारतदेशम्
(b) इंग्लैण्डदेशम्
(c) बांग्लादेशम्
(d) नेपालदेशम्।

Answer

Answer: (b) इंग्लैण्डदेशम्


Question 6.
कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत?
(a) रमायाः
(b) विद्यायाः
(c) मनोरमायाः
(d) सुविधायाः।

Answer

Answer: (a) रमायाः


Question 7.
कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्?
(a) पितुः
(b) भ्रातुः
(c) मातुः
(d) पत्युः

Answer

Answer: (d) पत्युः


Question 8.
रमाबाई कस्मिन् नगरे ‘शारदा-सदनम्’ अस्थापयत्?
(a) दिल्लीनगरे
(b) यमुनानगरे
(c) मुम्बईनगरे
(d) कोलकातानगरे।

Answer

Answer: (c) मुम्बईनगरे


Question 9.
1922 तमे ख्रिष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्?
(a) विपिनबिहारीदासस्य
(b) रमायाः
(c) सरस्वत्याः
(d) मनोरमायाः।

Answer

Answer: (b) रमायाः


Question 10.
काः शिक्षा लभन्ते स्म?
(a) स्त्रियः
(b) बालकाः
(c) वृद्धाः
(d) युवकाः।

Answer

Answer: (a) स्त्रियः


Question 11.
‘रमाबाई’ महोदयायाः पितुः नाम किम् आसीत्?
(a) अनन्तशास्त्री डोंगरे
(b) सत्यव्रतशास्त्री
(c) पं. उमाकान्त सहायः
(d) पं. लक्ष्मीधरः।

Answer

Answer: (a) अनन्तशास्त्री डोंगरे


Question 12.
केन प्रभाविता रमा वेदाध्ययनम् अकरोत्?
(a) आर्यसमाजेन
(b) ब्रह्मसमाजेन
(c) वेदान्तेन
(d) आंग्लशिक्षायाः।

Answer

Answer: (b) ब्रह्मसमाजेन


Question 13.
रमायाः प्रसिद्धा रचना का अस्ति?
(a) अर्थशास्त्रम्
(b) पञ्चतन्त्रम्
(c) स्त्रीधर्मनीति
(d) स्त्रीशिक्षा।

Answer

Answer: (c) स्त्रीधर्मनीति


Question 14.
रमाबाई महोदयायाः निधनम् कदा अभवत्?
(a) 1922 तमे वर्षे
(b) 1934 तमे वर्ष
(c) 1914 तमे वर्षे
(d) 1858 तमे वर्षे।।

Answer

Answer: (a) 1922 तमे वर्षे


Question 15.
‘धनवान्’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?
(a) मधुरः
(b) विपरीतः
(c) धनी
(d) विपन्नः।

Answer

Answer: (d) विपन्नः।


Question 16.
‘रमायाः’ पदे किम् वचनम्?
(a) एकवचनम्
(b) द्विवचनम्
(c) बहुवचनम्
(d) किमपि न।

Answer

Answer: (a) एकवचनम्


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about CBSE Class 7 Sanskrit पण्डिता रमाबाई MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

error: Content is protected !!