MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 4 हास्यबालकविसम्मेलनम् with Answers

Do you need some help in preparing for your upcoming Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, हास्यबालकविसम्मेलनम् Class 7 MCQs Questions with Answers PDF. You can download NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 4 हास्यबालकविसम्मेलनम् with Answers Pdf free download and learn how smart students prepare well ahead.

हास्यबालकविसम्मेलनम् Class 7 MCQs Questions with Answers

The Class 7 Sanskrit Chapter 4 MCQ with Answers is a great way for students to learn the fundamentals and prepare effectively. The content of the MCQ of हास्यबालकविसम्मेलनम् Class 7 with Answers is based on recent exam patterns, so you can be confident in your preparation!

Question 1.
मञ्चे कति बालकाः उपविष्टाः सन्ति?
(a) त्रयः
(b) चत्वारः
(c) पञ्च
(d) सप्त।

Answer

Answer: (b) चत्वारः


Question 2.
के कोलाहलं कुर्वन्ति?
(a) श्रोतारः
(b) वक्तारः
(c) दर्शकाः
(d) क्रीडकाः।

Answer

Answer: (a) श्रोतारः


Question 3.
गजाधरः कम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति?
(a) वेदम्
(b) वैधम्
(c) वैद्यम्
(d) वेद्यम्।

Answer

Answer: (c) वैद्यम्


Question 4.
तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति?
(a) शुण्डस्य
(b) मुखस्य
(c) पादस्य
(d) तुन्दस्य।

Answer

Answer: (d) तुन्दस्य।


Question 5.
लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति?
(a) अन्नानि
(b) शरीराणि
(c) धनानि
(d) गृहाणि।

Answer

Answer: (b) शरीराणि


Question 6.
दशमः ग्रहः कः?
(a) सूर्यः
(b) यमः
(c) ज्ञाता
(d) जामाता।

Answer

Answer: (d) जामाता।


Question 7.
प्राणान् कः हरति?
(a) यमः
(b) वधिक:
(c) हन्ता
(d) धनिकः।

Answer

Answer: (a) यमः


Question 8.
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा कः विस्मयम् आगताः?
(a) वैद्यः
(b) वेद्यः
(c) वेदः
(d) वैधः।

Answer

Answer: (a) वैद्यः


Question 9.
लोके दुर्लभं किमस्ति?
(a) अन्नम्
(b) परान्नम्
(c) स्वादु-अन्नम्
(d) मधुरान्नम्।

Answer

Answer: (b) परान्नम्


Question 10.
सर्वे बालकाः बहिः निष्क्रम्य कुत्र गच्छन्ति?
(a) वने
(b) मन्दिरे
(c) मार्गे
(d) गृहे।

Answer

Answer: (d) गृहे।


Question 11.
यमराजसहोदरः कः अस्ति?
(a) पण्डितः
(b) राजा
(c) वैद्यः
(d) कृषकः।

Answer

Answer: (c) वैद्यः


Question 12.
लोके किं दुर्लभम्?
(a) परान्नम्.
(b) सत्यम्
(c) वस्त्राणि
(d) धनानि।

Answer

Answer: (a) परान्नम्.


Question 13.
वैज्ञानिकानां मते कति ग्रहाः?
(a) सप्त
(b) अष्ट
(c) नव
(d) दश।

Answer

Answer: (b) अष्ट


Question 14.
‘धुरन्धरः’ पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?
(a) धनुषः
(b) धुन्धः
(c) मूर्खः
(d) श्रेष्ठः

Answer

Answer: (d) श्रेष्ठः


Question 15.
‘अस्माभिः’ पदे कः मूलशब्दः?
(a) अस्मद्
(b) अहम्
(c) वयम्
(d) अस्मा।

Answer

Answer: (a) अस्मद्


Question 16.
‘कोलाहलेन’ पदे का विभक्तिः?
(a) तृतीया
(b) द्वितीया
(c) षष्ठी
(d) सप्तमी।

Answer

Answer: (a) तृतीया


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 4 हास्यबालकविसम्मेलनम् with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about CBSE Class 7 Sanskrit हास्यबालकविसम्मेलनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

error: Content is protected !!