धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Class 8 Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ questions on धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to get you started with the subject. You can download Class 8 Sanskrit  धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers PDF file, and learn how smart students prepare well aheadMCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar धातुरूप-प्रकरणम् with Answers

Who doesn’t want a head start on their exams? Get the latest study material for धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! 

रेखाङ्कितपदे रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?

Question 1.
‘सेव्’ धातु लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने किं रूप भविष्यति?
(क) सेवेते
(ख) सेवते
(ग) सेवन्ते
(घ) सेवे

Answer

Answer: (ख) सेवते


Question 2.
लट्लकारे ‘भू’ धातोः उत्तमपुरुषे द्विवचने ……………… रूपं अस्ति।।
(क) भवति
(ख) भवन्ति।
(ग) भवतः
(घ) भवावः

Answer

Answer: (घ) भवावः


Question 3.
निम्नलिखितपदे कः लकारः अस्ति?
पास्यतः
(क) लट्लकारः
(ख) लोट्लकारः
(ग) लङ्लकारः
(घ) लृट्लकारः

Answer

Answer: (घ) लृट्लकारः


Question 4.
निम्नलिखितपदे कः पुरुषः?
आस्तम्
(क) उत्तमपुरुष
(ख) मध्यमपुरुष
(ग) प्रथमपुरुष
(घ) कुपुरुष

Answer

Answer: (ख) मध्यमपुरुष


Question 5.
लट्लकारस्य क्रियापदेन रिक्तपूर्तिः क्रियन्ताम्
भवान् विद्यालयं कदा ………….. ?
(क) गच्छसि
(ख) गच्छति
(ग) गच्छन्ति
(घ) गच्छामि

Answer

Answer: (ख) गच्छति


Question 6.
लङ्लकारस्य पदेन रिक्तपूर्तिः क्रियन्ताम्
वने मुनयः ……………।
(क) वसन्ति
(ख) अवसन्
(ग) अवसत्
(घ) वसन्तु

Answer

Answer: (ख) अवसन्


Question 7.
अधोलिखितवाक्ये लुट्लकारस्य रूपेण रिक्तस्थानं पूरयत
सर्वे जनाः श्वः मुम्बईनगरं …………….. ।
(क) गमिष्यथ
(ख) गमिष्यति
(ग) गमिष्यन्ति
(घ) गमिष्यसि

Answer

Answer: (ग) गमिष्यन्ति


Question 8.
लट्लकारस्य रूपेण रिक्तपूर्तिः क्रियन्ताम्।
सरोवरेषु नीलानि उत्पलानि ………….. ।
(क) अविकसन्
(ख) अविकसत्
(ग) विकसन्ति
(घ) विकसति

Answer

Answer: (ग) विकसन्ति


Question 9.
‘कृ’ धातोः लङ्लकारे मध्यमपुरुषे बहुवचने किं रूप?
(क) अकुरुत
(ख) अकुरूताम्
(ग) अकरोः
(घ) अकरोत्

Answer

Answer: (क) अकुरुत


We hope you found this धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT Class 8 Sanskrit धातुरूप-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Multi Choice Questions, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Class 8 Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ questions on सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to get you started with the subject. You can download सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit PDF file, and learn how smart students prepare well aheadMCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar सर्वनाम-प्रकरणम् with Answers

Who doesn’t want a head start on their exams? Get the latest study material for सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare!  

रेखाङ्कितपदे रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?

Question 1.
उचितपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत
………….. जनाः सुखम् इच्छन्ति।
(क) सर्वाः
(ख) सर्वे
(ग) सर्वाण
(घ) सर्वाणि

Answer

Answer: (ख) सर्वे


Question 2.
रेखांकितपदे का विभक्तिः किं च वचनम्?
अध्यापकः कस्मै पारितोषिकं यच्छति?
(क) षष्ठी, एकवचन
(ख) चतुर्थी, एकवचन
(ग) पंचमी, द्विवचन
(घ) सप्तमी, एकवचन

Answer

Answer: (ख) चतुर्थी, एकवचन


Question 3.
अधोलिखिते वाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
……….. गृहम् समीपे अस्ति?
(क) किम्
(ख) कस्मात्
(ग) कस्मिन्
(घ) कस्य

Answer

Answer: (घ) कस्य


Question 4.
उचितपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत
………….. जननी अस्ति।
(क) एतस्याः
(ख) एषा
(ग) एताः
(घ) एतस्यै

Answer

Answer: (ख) एषा


Question 5.
‘तस्मिन्’ इत्यत्र का विभक्तिः?
(क) प्रथमा
(ख) षष्ठी
(ग) सप्तमी
(घ) चतुर्थी

Answer

Answer: (ग) सप्तमी


Question 6.
निम्नलिखितवाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
………………. भारतदेशः शोभनः।
(क) आवाम्
(ख) अस्मत्
(ग) अस्माकम्
(घ) मह्यम्

Answer

Answer: (ग) अस्माकम्


Question 7.
प्रश्ननिर्माणं क्रियताम्
श्रीरामः …………….. पुत्रः आसीत्?
(क) किम्
(ख) कस्मात्
(ग) केन
(घ) कस्य

Answer

Answer: (घ) कस्य


Question 8.
उचितपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत
………… पत्राणि सुन्दराणि सन्ति।
(क) ते
(ख) ताः
(ग) तानि

Answer

Answer: (ग) तानि


Question 9.
प्रकोष्ठे प्रदत्तशब्दस्य समुचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत
रमेशः ……………. किम् अवदत्? (त्वम्, त्वाम्, त्वया)

Answer

Answer: त्वाम्


कोष्ठकदत्तस्य सर्वनाम-शब्दस्य उचितरूपं रिक्तस्थाने लिखत-

(i) …………… बालिकायाः गृहम् कुत्र अस्ति? (इदम्)
(ii) …………………….. आम्रवृक्षः। (एतद्)
(iii) …………….. बालकेभ्यः। (सर्व)
(iv) ……………… आश्रमे मुनयः निवसन्ति। (इदम्)
(v) ……………. गृहे। (किम्)
(vi) ………………..गुरवे (तद्)

Answer

Answer:
(i) अस्याः
(ii) एषः
(iii) सर्वेभ्यः
(iv) अस्मिन्
(v) कस्मिन्
(vi) तस्मै


We hope you found this सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT class 8 Sanskrit सर्वनाम-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Multi Choice Questions, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Class 8 Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit. You can download Class 8 Sanskrit संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers PDF file, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar संख्यावाचक-विशेषणपदानि with Answers

Who doesn’t want a head start on their exams? Get the latest study material for संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! 

रेखाङ्कितपदे रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?

Question 1.
वेदाः ……….. सन्ति
(क) चत्वारि
(ख) चत्वारः
(ग) चतुर्
(घ) चतस्त्रः

Answer

Answer: (ख) चत्वारः


Question 2.
………………. महिलाः राजमार्गे भ्रमन्ति।
(क) त्रयः
(ख) त्रीणि
(ग) तिस्रः
(घ) त्रि

Answer

Answer: (ग) तिस्रः


Question 3.
उचितविभक्तिं प्रयुज्य वाक्यपूर्तिः क्रियताम्
मासे …………….. (द्वे / द्वौ । द्वयः) पक्षे स्तः।

Answer

Answer: द्वे


Question 4.
शिवस्य …………….. आननानि सन्ति।
(क) पञ्चानि
(ख) पञ्चाः
(ग) पञ्च
(घ) पञ्चः

Answer

Answer: (ग) पञ्च


Question 5.
अधोलिखिते वाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
…………… उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि विकसन्ति।
(क) एकस्मिन्
(ख) एकस्याम्
(ग) एके
(घ) एका

Answer

Answer: (क) एकस्मिन्


Question 6.
………………. वाटिकायाम् जनाः व्यायाम कुर्वन्ति।
(क) एकस्मिन्
(ख) एकस्याम्
(ग) एका
(घ) एकः

Answer

Answer: (ख) एकस्याम्।


Question 7.
रेखाङ्किते पदे का विभक्तिः प्रयुक्ता?
त्रिभिः मेट्रोयानैः जनाः भ्रमणाय गच्छन्ति।
(क) प्रथमा विभक्तिः
(ख) द्वितीया विभक्तिः
(ग) तृतीया विभक्तिः
(घ) चतुर्थी विभक्तिः

Answer

Answer: (ग) तृतीया


Question 8.
एकस्मिन् वने एकः सिंहः अवसत्। रेखांकितपदे का विभक्तिः?
(क) प्रथमा विभक्तिः
(ख) द्वितीया विभक्तिः
(ग) तृतीया विभक्तिः
(घ) सप्तमी विभक्तिः

Answer

Answer: (घ) सप्तमी


Question 9.
उचितरूपेण रिक्तपूर्तिः क्रियताम्
कालिदासस्य ……………. नाटकानाम् मञ्चनं अद्य भविष्यति।
(क) त्रयाणाम्
(ख) त्रयः
(ग) तिस्रः
(घ) त्रीणि

Answer

Answer: (क) त्रयाणाम्


Question 10.
सप्ताहे ……………. दिनानि भवन्ति।
(क) सप्त
(ख) सप्ताः
(ग) सप्तानि
(घ) सप्तानी

Answer

Answer: (क) सप्त


Question 11.
क्रीडाक्षेत्रे ………………. बालौ कन्दुकेन क्रीडतः।
(क) द्वयः
(ख) द्वो
(ग) द्वौ
(घ) द्वे

Answer

Answer: (ग) द्वौ


We hope you found this संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT Class 8 Sanskrit संख्यावाचक-विशेषणपदानि MCQ Questions with Answers Multi Choice Questions, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Class 8 Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ questions on शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to get you started with the subject. You can download NCERT Class 8 Sanskrit  शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers PDF file, and learn, check how smart students prepare well ahead with MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar शब्द-रूपाणि with Answers

Who doesn’t want a head start on their exams? Get the latest study material for शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! 

रेखाङ्कितपदानां सन्धिं सन्धिच्छेदं वा कुरुत

Question 1.
अधोलिखिते वाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
………. जलं शुद्धं, पवित्रं च भवति। (गङ्गा)
(क) गङ्गा
(ख) गङ्गायाः
(ग) गङ्गा
(घ) गङ्गया

Answer

Answer: (ख) गङ्गायाः


Question 2.
रेखाङ्कितपदे ‘मति’ शब्दे का विभक्तिः?
मम मत्यां रामः पुरुषोत्तमः अस्ति।
(क) द्वितीया विभक्तिः
(ख) सप्तमी विभक्तिः
(ग) तृतीया विभक्तिः
(घ) षष्ठी विभक्तिः

Answer

Answer: (ख) सप्तमी


Question 3.
रेखाङ्कितपदे का विभक्तिः किं च वचनं?
जनाः नद्यां स्नानं कुर्वन्ति।
(क) द्वितीया, एकवचन
(ख) सप्तमी, बहुवचन
(ग) सप्तमी, एकवचन
(घ) द्वितीया, बहुवचन

Answer

Answer: (ग) सप्तमी, एकवचन


Question 4.
अधोलिखिते वाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
………. सह पुत्रः आपणं गच्छति।
(क) पितुः
(ख) पितरम्
(ग) पित्रे
(घ) पित्रा

Answer

Answer: (घ) पित्रा


Question 5.
कोष्ठके प्रदत्तशब्दस्य समुचितरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत
…….. मिष्ठान्नम् यच्छ।
(क) भगिन्या
(ख) भगिन्याः
(ग) भगिनीं
(घ) भगिन्यै

Answer

Answer: (घ) भगिन्यै


Question 6.
कोष्ठके प्रदतशब्दे उचितविभक्तिं प्रयुज्य वाक्यपूर्तिः क्रियताम्
………… त्रीणि वचनानि भवन्ति। (संस्कृतभाषा)
(क) संस्कृतभाषां
(ख) संस्कृतभाषया
(ग) संस्कृतभाषायाम्
(घ) संस्कृतभाषायाः

Answer

Answer: (ग) संस्कृतभाषायाम्


Question 7.
समुचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत
नरः …………. पूतं समाचरेत्।
(क) मनसि
(ख) मनसा
(ग) मनः
(घ) मनसः

Answer

Answer: (ख) मनसा


Question 8.
निम्नलिखिते वाक्ये रिक्तस्थाने किं पदं भविष्यति?
सभायाम् …………. प्रवचनानि भविष्यन्ति।
(क) विद्वांसः
(ख) विद्वान्
(ग) विदुषाम्
(घ) विद्वासौ

Answer

Answer: (ग) विदुषाम्


Question 9.
निम्नलिखिते वाक्ये ‘भवत्’ इति पदस्य कि रूपं भविष्यति?
विक्रमः …………. पुस्तकानि ददाति।
(क) भवते
(ख) भवताम्
(ग) भवतः
(घ) भवन्तः

Answer

Answer: (क) भवते


Question 10.
रेखांकिते पदे का विभक्तिः कि चं वचनं?
प्रजाः राज्ञि विश्वासं कुर्वन्ति।
(क) षष्ठी, एकवचन
(ख) राज्ञि
(ग) सप्तमी, एकवचन
(घ) सप्तमी, बहुवचन

Answer

Answer: (ग) सप्तमी, एकवचन


Question 11.
प्रकोष्ठे प्रदत्तशब्दस्य समुचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत
………. पुत्रः भीष्मः आसीत्।
(क) गङ्गायाः
(ख) गङ्गायाम्
(ग) गङ्गा।
(घ) गङ्गाः

Answer

Answer: (क) गङ्गायाः


Question 12.
अधोलिखिते वाक्ये किं पदं भविष्यति।
पुस्तकालये अनेकानि …………… सन्ति।
(क) समाचारपत्रं
(ख) समाचारपत्रः
(ग) समाचारपत्राणि.
(घ) समाचारपत्रे

Answer

Answer: (ग) समाचारपत्राणि


We hope you found this शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT class 8 Sanskrit शब्द-रूपाणि MCQ Questions with Answers Multi Choice Questions, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Class 8 Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ questions on सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to get you started with the subject. You can download Class 8 Sanskrit सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers PDF file, and learn, check how smart students prepare well ahead with MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar सन्धि-प्रकरणम् with Answers

Who doesn’t want a head start on their exams? Get the latest study material for सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! 

रेखाङ्कितपदानां सन्धिं सन्धिच्छेदं वा कुरुत

Question 1.
तत्र रमणीयं भो + अनं अस्ति।
(क) भोअनं
(ख) भोनं
(ग) भवनं
(घ) भावनं

Answer

Answer: (ग) भवनं


Question 2.
सभायाम् कवी आगतौ
(क) कवि + आगतौ
(ख) कवि + अगतौ
(ग) कवी + अगतौ
(घ) कवी + आगतौ

Answer

Answer: (घ) कवी + आगतौ


Question 3.
अस्माकं कक्षायाः नायकः पुरुः अस्ति।
(क) नाय + अकः
(ख) नै + अकः
(ग) नाय् + अकः
(घ) ने + अक:

Answer

Answer: (ख) नै + अक:


Question 4.
वनेषु बहवः मुनीन्द्राः वसन्ति।
(क) मुनि + इन्द्राः
(ख) मुनी + इन्द्राः
(ग) मुनि + ईन्द्राः
(घ) मुनि + न्द्राः

Answer

Answer: (क) मुनि + इन्द्राः


Question 5.
हरिद्वारे अनेके देव + आलयाः सन्ति।
(क) देवलयाः
(ख) देवालयाः
(ग) देवालयः
(घ) देवालया

Answer

Answer: (ख) देवालयाः


Question 6.
सूर्य + उदये तमः नश्यति।
(क) सूर्योदये
(ख) सूर्युदये
(ग) सूर्योदये
(घ) सूदये

Answer

Answer: (क) सूर्योदये


Question 7.
यथा रोचते तथा + एव कुरुत।
(क) तथोव
(ख) तथैव
(ग) तथेव
(घ) तथौव

Answer

Answer: (ख) तथैव


Question 8.
द्वारे को + अपि तिष्ठति।
(क) कोअपि
(ख) कोपि
(ग) कायपि
(घ) कोऽपि

Answer

Answer: (घ) कोऽपि


Question 9.
साधवः त्यागेऽपि सुखं लभन्ते।
(क) त्यागे + पि
(ख) त्यागै + अपि
(ग) त्यागे + अपि
(घ) त्याग + अपि

Answer

Answer: (ग) त्यागे + अपि


Question 10.
‘इत्युक्ति’ इत्यत्र कः सन्धिः?
(क) गुण सन्धि
(ख) वृद्धि सन्धि
(ग) यण् सन्धि
(घ) दीर्घ सन्धि

Answer

Answer: (ग) यण् सन्धिः


Question 11.
‘नयनं’ इति पदे कः सन्धिः?
(क) अयादि सन्धिः
(ख) पररूप सन्धिः
(ग) गुण सन्धिः
(घ) प्रकृतिभाव सन्धि

Answer

Answer: (क) अयादि सन्धि।


We hope you found this सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT Class 8 Sanskrit सन्धि-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Multi Choice Questions, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

पद-विचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Who doesn’t want a head start on their Class 8 Sanskrit exams? Get the latest study material for पद-विचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, पद-विचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit. You can download the Class 8 Sanskrit पद-विचारः MCQ Questions with Answers PDF file, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar पद-विचारः with Answers

रेखाङ्कितपदानां सन्धिं सन्धिच्छेदं वा कुरुत

Question 1.
……… मूलरूपं प्रातिपदिकं कथ्यते।
(क) शब्दानाम्
(ख) धातूनाम्
(ग) पदानाम्
(घ) प्रत्ययानाम्

Answer

Answer: (क) शब्दानाम्


Question 2.
विकारी ……….. च शब्दस्य भेदौ स्तः।
(क) तिङ्न्त
(ख) सुप्
(ग) अविकारी
(घ) उपसर्ग

Answer

Answer: (ग) अविकारी


Question 3.
धातूनाम् अन्ते ……….. प्रत्ययाः भवन्ति।
(क) सुबन्त
(ख) स्त्रीप्रत्यया
(ग) तिङन्त
(घ) उपसर्गाः

Answer

Answer: (ग) तिङन्त


Question 4.
निम्नलिखितपदेषु बहुवचनान्तपदं चित्वा पृथक् कुरुत
(क) मुनी
(ख) धेनुः
(ग) अपठन्
(घ) कपिः

Answer

Answer: (ग) अपठन्


Question 5.
अधोलिखितपदेषु नपुंसकलिङ्गं चित्वा लिखत
(क) लता
(ख) मालाः
(ग) गङ्गा।
(घ) मनः

Answer

Answer: (घ) मनः


Question 6.
अनु, उप, अधि, इत्यादयः के सन्ति?
(क) प्रत्ययाः
(ख) उपसर्गाः
(ग) विकारी
(घ) धातुः

Answer

Answer: (ख) उपसर्गाः


Question 7.
सुबन्तपदं किं अस्ति?
(क) गीतानि
(ख) पठानि
(ग) कुत्र
(घ) उप

Answer

Answer: (क) गीतानि


Question 8.
निम्नलिखितपदेषु किं क्रियापदं न अस्ति।
(क) गायामि
(ख) गीतं
(ग) श्रूयते
(घ) जयति

Answer

Answer: (ख) गीतं


We hope you found this पद-विचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit helpful. If you have any questions about NCERT MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar पद-विचारः with Answers Pdf free download, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

वर्णविचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Who doesn’t want a head start on their Class 8 Sanskrit exams? Get the latest study material for वर्णविचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit to help you prepare! We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, वर्णविचारः MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit. You can download the Class 8 Sanskrit वर्णविचारः MCQ Questions with Answers PDF file, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar वर्णविचारः with Answers

रेखाङ्कितपदानां सन्धिं सन्धिच्छेदं वा कुरुत

Question 1.
वर्णानाम् समूहः किं कथ्यते?
(क) वर्ण
(ख) वर्णमाला
(ग) स्वर
(घ) व्यञ्जन

Answer

Answer: (ख) वर्णमाला


Question 2.
………….. वर्णानाम् भेदः न अस्ति?
(क) स्वरः
(ख) व्यञ्जन
(ग) अयोगवाह
(घ) पदं

Answer

Answer: (घ) पदं


Question 3.
येषाम् वर्णानाम् उच्चारणं स्वतन्त्ररूपेण भवति ते स्वराः …………….. च कथ्यन्ते।
(क) अण्
(ख) अट्
(ग) अल्
(घ) अच्

Answer

Answer: (घ) अच्


Question 4.
ह्रस्वस्वराः के सन्ति?
(क) आ. इ उ ऋ लु
(ख) अ, इ, उ, ऋ, ल
(ग) अ ई उ ऋ लु
(घ) आ ई ए ऋ

Answer

Answer: (ख) अ, इ, उ, ऋ, लृ


Question 5.
दीर्घस्वराः …………… सन्ति।
(क) सप्त
(ख) अष्ट
(ग) षट
(घ) पञ्च

Answer

Answer: (ख) अष्ट।


Question 6.
येषाम् वर्णानाम् उच्चारणं स्वरैः सहायतया भवति ते हल् …………… च कथ्यन्ते।
(क) व्यञ्जनानि
(ख) प्लुत्
(ग) अनुनासिक
(घ) अनुस्वार

Answer

Answer: (क) व्यञ्जनानि


Question 7.
………. इति अन्तःस्थाः वर्णाः भवन्ति।
(क) य ह र व्
(ख) य, र, ह्, व
(ग) य, र, ल, व्
(घ) य, र्, व्, ह्

Answer

Answer: (ग) य, र, ल, व्


Question 8.
उष्मवर्णाः केचन सन्ति।
(ख) श्, ष्, स्, व्
(ख) श्, ष्, स्, ह
(ग) श्, ष्, ह्, र
(घ) श्, ष्, र्, ह्

Answer

Answer: (ख) श्, ष्, स्, ह्


Question 9.
अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय ……………. च अयोगवाह कथ्यन्ते।
(क) उपध्मानीय
(ख) स्पर्श
(ग) मानीय
(घ) उष्म

Answer

Answer: (क) उपध्मानीय


Question 10.
निम्नलिखितवर्णेषु भिन्नवर्गीय किं वर्ण अस्ति?
क, ख, च, घ, ङ

Answer

Answer: च


Question 11.
स्पर्शव्यञ्जनानाम् संख्या कति सन्ति?
(क) 20
(ख) 35
(ग) 25
(घ) 15

Answer

Answer: (ग) 25


Question 12.
अशुद्धकथनं (✗) निड्नेन अङ्कितं कुरुत
(क) ल् अन्तस्थः वर्णः अस्ति।
(ख) ह् उष्मवर्णः अस्ति।
(ग) आ हृस्वस्वरः अस्ति।
(घ) न अनुनासिकवर्णः अस्ति।

Answer

Answer: (ग) आ हृस्वस्वरः अस्ति।


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar वर्णविचारः with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about NCERT CBSE Class 8 Sanskrit वर्णविचारः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

अपठित-अवबोधनम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit

Who doesn’t want a head start on their Class 8 Sanskrit exams? Get the latest study material for NCERT MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar अपठित-अवबोधनम् with Answers Pdf free download to help you prepare! We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 8 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, अपठित-अवबोधनम् MCQ Questions with Answers Class 8 Sanskrit. You can download the Class 8 Sanskrit अपठित-अवबोधनम् MCQ Questions with Answers PDF file, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar अपठित-अवबोधनम् with Answers

अधोलिखितम् अनुबन्धम् पठित्वा तदाधारितानाम् प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत

(1)

युवकः अचिन्तयत्-अयं घटः सक्तुभिः पूर्णः अस्ति। अनेन दुभिः शतं रूप्यकाणि भविष्यन्ति। तैः अहम् अजाद्वयं क्रेष्यामि। शनैः शनैः अजानां समूहः भविष्यति। तेन अहम् क्रमशः गाः, महिषीः, वडवाः च क्रेष्यामि। तेन बहुसुवर्णं प्राप्स्यामि।

Question 1.
कः अचिन्तयत्?

Answer

Answer: युवकः


Question 2.
घटः कैः पूर्णः अस्ति?

Answer

Answer: सक्तुभिः


Question 3.
कदा शतं रूप्यकाणि भविष्यन्ति?

Answer

Answer: दभिः


Question 4.
युवक: रूप्यकैः किं क्रेष्यति?

Answer

Answer: पशून्


Question 5.
शनैः शनैः कः भविष्यति?

Answer

Answer: शनैः शनैः अजानां समूहः भविष्यति।


Question 6.
भविष्यन्ति इति पदे कः लकारः?

Answer

Answer: लृट् लकारः


Question 7.
सक्तुभिः इति पदे का विभक्तिः?

Answer

Answer: तृतीया विभक्ति


Question 8.
अनुच्छेदस्य शीर्षको लेखनीयः।

Answer

Answer: ‘अनागती चिन्ता’


Question 9.
‘वडवा’ इत्यस्य पर्याय शब्दं लिखत।

Answer

Answer: अश्वा/घोटिका


Question 10.
‘घट: सक्तुभिः पूर्णः अस्ति’-अत्र क्रियापदं लिखत।

Answer

Answer: अस्ति


(2)

एकदा अकस्मात् चन्द्रशेखरः आंग्लशासकैः आक्रान्तः। सः निर्भयः आसीत्। सः एकाकी बहून् सैनिकान् हतवान्। अन्ते एका गोलिका अवशिष्टा। सः तया स्वयमेव आत्मानं वीरगति प्रापयत्।

Question 1.
चन्द्रशेखरः कैः आक्रान्तः?

Answer

Answer: आग्लशासकैः


Question 2.
सः कति सैनिकान् हतवान्?

Answer

Answer: बहून्


Question 3.
अन्ते कति गोलिकाः अवशिष्टाः?

Answer

Answer: एका


Question 4.
चन्द्रशेखरः कीदृशः आसीत्?

Answer

Answer: निर्भयः


Question 5.
चन्द्रशेखरः कथं वीरगतिं प्रापयत्?

Answer

Answer: सः तया स्वयमेव आत्मानं वीरगतिं प्रापयत्।


Question 6.
आसीत् इति पदे कः लकारः?

Answer

Answer: लङ् लकार


Question 7.
सैनिकान् इति पदे का विभक्तिः?

Answer

Answer: द्वितीया विभक्ति


Question 8.
अनुच्छेदस्य शीर्षको लेखनीयः।

Answer

Answer: निर्भयः चन्द्रशेखरः


Question 9.
‘निर्भयः’ इत्यस्य विलोम शब्दं लिखत।

Answer

Answer: अभयः/भयः


Question 10.
‘सः निर्भयः आसीत्’ इत्यत्र ‘सः’ इत्यस्य सझापदं लिखत।

Answer

Answer: चन्द्रशेखरः


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar अपठित-अवबोधनम् with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about CBSE Class 8 Sanskrit अपठित-अवबोधनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

And without any delay jump to the next chapters of Class 8 Sanskrit Grammar MCQs:

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Grammar with Answers व्याकरण

शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 7 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 7 Sanskrit. You can download NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् with Answers Pdf free download, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् with Answers

निम्नलिखितवाक्येषु रेखाकितानाम् पदानाम् शुद्धपदं (✓) चिह्नन अंकयत्

Question 1.
भवान् कुत्र गच्छसि
(क) गच्छतः
(ख) गच्छति
(ग) गच्छथः
(घ) गच्छामि

Answer

Answer: (ख) गच्छति


Question 2.
वयम् रामायणं पठन्ति।
(क) आवाम्
(ख) यूयम्
(ग) ते
(घ) त्वम्

Answer

Answer: (ग) ते


Question 3.
पुस्तकालये चत्वारः छात्रः पठन्ति।
(क) छात्रा
(ख) छात्रे
(ग) छात्राः
(घ) छात्रः

Answer

Answer: (ग) छात्राः


Question 4.
ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति।
(क) ग्राम
(ख) ग्रामान्
(ग) ग्रामाः
(घ) ग्राम

Answer

Answer: (घ) ग्राम


Question 5.
अलं कोलाहलाय
(क) कोलाहलेन
(ख) कोलाहलः
(ग) कोलाहलं
(घ) कोलाहल

Answer

Answer: (क) कोलाहलेन


Question 6.
कृष्णस्य सह बलरामः अपि क्रीडति।
(क) कृष्णेन
(ख) कृष्णं
(ग) कृष्णाय
(घ) कृष्ण

Answer

Answer: (क) कृष्णेन


Question 7.
सरस्वती नमः।
(क) सरस्वती
(ख) सरस्वत्यै
(ग) सरस्वत्या
(घ) सरस्वत्याः

Answer

Answer: (ख) सरस्वत्यै


Question 8.
नृपः प्रजां धनं यच्छति।
(क) प्रजा
(ख) प्रजाय
(ग) प्रजाभ्यः
(घ) प्रजेभ्यः

Answer

Answer: (ग) प्रजाभ्यः


Question 9.
मूषकः विडालेन बिभेति।
(क) विडाल
(ख) विडालाय
(ग) विडालात्
(घ) विडालं

Answer

Answer: (ग) विडालात्


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about CBSE Class 7 Sanskrit शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

अव्यय-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 7 Sanskrit

Do you need some help in preparing for your upcoming Sanskrit exam? We’ve compiled a list of MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers to get you started with the subject, अव्यय-प्रकरणम् MCQ Questions with Answers Class 7 Sanskrit. You can download NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar अव्यय-प्रकरणम् with Answers Pdf free download, and learn how smart students prepare well ahead.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar अव्यय-प्रकरणम् with Answers

अधोलिखितेषु वाक्येषु उचिताव्ययपदैः रिक्तस्थानानि पूर्यन्ताम्

Question 1.
बालकः उपवनस्य ………… प्रविशति।
(क) अन्तः
(ख) बहिः
(ग) उपरि
(घ) अधः

Answer

Answer: (क) अन्तः


Question 2.
क्रीडकाः क्रीडाक्षेत्रात् ………… न गच्छन्ति।
(क) उच्चैः
(ख) नीचैः
(ग) बहिः
(घ) पुरा

Answer

Answer: (ग) बहिः


Question 3.
भवनस्य ……….. शरवानुः आतपे तिष्ठति।
(क) पुरा
(ख) कदापि
(ग) कुतः
(घ) उपरि

Answer

Answer: (घ) उपरि


Question 4.
भूमेः …………. जलं वर्तते।
(क) अधः
(ख) विना
(ग) कदापि
(घ) पुरा

Answer

Answer: (क) अधः


Question 5.
वृक्षस्य ………… मुनिः तपः करोति।।
(क) कुतः
(ख) कदापि
(ग) नीचैः
(घ) बहिः

Answer

Answer: (ग) नीचैः


Question 6.
पुस्तकालये ……… न हसितव्यम्।
(क) नीचैः
(ख) बिना
(ग) अलं
(घ) उच्चैः

Answer

Answer: (घ) उच्चैः


Question 7.
असत्यं ………….. न वक्तव्यम्।
(क) अलं
(ख) उच्चैः
(ग) कदापि
(घ) कुतः

Answer

Answer: (ग) कदापि


Question 8.
गङ्गा ………… निर्गच्छति?
(क) कदापि
(ख) कुतः
(ग) अन्तः
(घ) उच्चैः

Answer

Answer: (ख) कुतः


Question 9.
……….. विवादेन।
(क) अलं
(ख) बहिः
(ग) अन्तः
(घ) नीचैः

Answer

Answer: (क) अलं


Question 10.
योगस्य …………… अभ्यासः करणीयः।
(क) कदापि
(ख) पुनः
(ग) अन्तः
(घ) बहिः

Answer

Answer: (ख) पुनः


Question 11.
………. अयोध्यायां दशरथः नाम नृपः आसीत्।
(क) उपरि
(ख) इतस्ततः
(ग) पुरा
(घ) कदापि

Answer

Answer: (ग) पुरा


Question 12.
उद्याने ……….. जनाः भ्रमन्ति।
(क) इतस्ततः
(ख) अन्तः
(ग) बहिः
(घ) कुतः

Answer

Answer: (क) इतस्ततः


We hope you found this NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar अव्यय-प्रकरणम् with Answers Pdf free download helpful. If you have any questions about CBSE Class 7 Sanskrit अव्यय-प्रकरणम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, please share them in the comment box below and we will get back to you at the earliest possible time.

error: Content is protected !!